جستجوی این وبلاگ

آیا خالکوبی ضرر دارد؟

  خالکوبی می تواند به  انواع مشکلات طبی منجر شود. از آنجا که در  خالکوبی نیاز به شکستن سد جلدی موجود میباشد  ممکن است خطرات بهداشتی از جمله انتانات و عکس العمل های حساسیتی را ببار آورد. اگرچه خالکوبی  مدرن با استفاده از  اقدامات احتیاطی و استفاده از سامان الات یکبار مصرف، و تعقیم کردن تجهیزات پس از هر بار استفاده وقوع  چنین خطرات راکاهش داده است.
  متخصصین جلدی عوارض شدید جلدی خالکوبی را مشاهده نموده و اکثر کسانی به خالکوبی مبادرت میورزند اکثرآ از عوارض جانبی خالکوبی قبل از انجام خالکوبی آگاه نمیباشند.

  انتانات:

  از آنجا که وسایل خالکوبی در تماس با خون و مایعات بدن می آیند در صورتی که وسایل  بر روی بیش از یک نفر بدون اینکه تعقیم گردند استفاده شوند ممکن است سبب انتقال  امراض ساری  شود. با این حال، انتقال انتانات هنگام خالکوبی در استودیو خال کوبی تمیز و مدرن با استفاده از سوزن های یکبار مصرف نادر است.
  از همین سبب است که در امریکا کسانی که خالکوبی نموده اند تا یک سال نمیتوانند خون اهدا نمایند مگر اینکه در مراکز خالکوبی که جواز فعالیت داشته و شرایط بهداشتی را که از انتقال انتانات جلوگیری کند مراعات نمایند همچنان در انگلستان بدون استثناء یک شخص تا شش ماه بعد از خالکوبی نمیتواند خون اهدا نماید.
  امراضی  که به لحاظ  نظری می توان با استفاده از تجهیزات غیر معقم  خال کوبی و یا رنگ آلوده منتقل گردند عبارتند از: انتانات سطح جلد، هپاتیت B، هپاتیت C، مرض سل یا توبرکلوز ، و اچ آی وی یا ایدس میباشد.

  عکس العمل به رنگ خالکوبی:

  شاید به دلیل مکانیزمی که  به موجب آن سیستم معافیتی  جلد ذرات رنگ خالکوبی را توسط نسج فیبروزی بشکل کپسول احاطه میکند عکس العمل در مقابل رنگ خالکوبی اندک باشد. با این حال، برخی از عکس العمل های حساسیتی طبی مشاهده  شده است. هیچ برآورد کلی از بروز عکس العمل های حساسیتی به رنگ های خال کوبی وجود ندارد.
  عکس العمل های حساسیتی به رنگ های خال کوبی، در حالی که غیر معمول است  اغلب با رنگهای خالکوبی  سرخ و زرد بیشتر دیده می شود، و گاهی هم رنگ سفید سبب حساسیت میگردد. حساسیت مقابل رنگ خالکوبی می تواند با قرار گرفتن شخص در معرض نور خورشید بیشتر گردد. افرادی که در مقابل فلزات حساس و یا به فلزات خاص حساسیت دارند ممکن است به رنگ خالکوبی  در جلد بشکل تورم و / یا خارش، و / یا آب زدن  حساسیت نشان دهند. چنین واکنشهایی  بسیار نادر اند. از آنجا که سیماب ، رنگهای Azo و مواد کیمیایی موجود در رنگ خالکوبی سرخ معمولا نسبت به سایر رنگ ها بیشتر حساسیت زا اند ، عکس العمل های حساسیتی در خالکوبی اغلبآ به رنگ سرخ  دیده می شود. عکس العمل های حساسیتی کمتر به رنگ سیاه و سفید، بنفش، و سبز نیز دیده شده است.

  عوارض MRI

  چندین موارد سوختگی ناحیه خالکوبی  بعد ار MRI  که یکی از معاینات طبی میباشد گذارش شده است.
  مشکلات جلدی:
  شایعترین عکس العمل های  جلدی به رنگ های خال کوبی، گرانولوما و امراض جلدی lichenoid میباشند. امرض دیگر عبارت اند از درماتیت سمنت، لوپوس اریتیماتوزیس، اگزما، hyperkeratosisو parakeratosis، و کلوئید بوده است.

  عکس العمل های موخر:

  عکس العمل های حساسیتی جلدی  خالکوبی میتواند سالها بشکل مخفی مانده . عکس العمل های اگزماتوز میتواند از ماها تا بیست سال بعد از خالکوبی به بشکل حساسیت ها موخر دیده شود.
  رنگهای نوعAzo  که در خالکوبی بکار میروند بعد از مدتهای طولانی میتوانند تجزیه و مواد سمی و سرطانزا را ایجاد نمایند.

  عوارض جانبی دیگر:

  سایر شرایط مستند ناشی از رنگ های خال کوبی سرطان، هیپرپلازی، تومورها، و واسکولیت بوده است. کراتوآکانتوما نیز ممکن است رخ دهد.

  هماتوم ( تجمع خون در زیر جلد):

   وقتی که یک رگ خونی در روش خالکوبی سوراخ گردد یک هماتوم (کبودی) ممکن است ظاهر شود. کبودی ها به طور کلی در یک هفته التیام میابد. کبودی می تواند به شکل  هاله در اطراف خالکوبی ظاهر شود.

  عوارض خالکوبی بر روی سیستم لمفاوی :

  برخی از رنگهای خال کوبی از ساحه خالکوبی  به عقدات لمفاوی مهاجرت نموده و جایی که ذرات بزرگ ممکن است تجمع می یابد. هنگامی که ذرات بزرگتر تجمع یابند ممکن است در تشخیص میلانوما که یک سرطان خبیث جلدی است مشکلات ایجاد نمایند.

  اثرات رقیق کنندهای خون :

  دواهای که جهت رقیق ساختن خون برای مریضانی قلبی وعایی بکار میروند میتواند سبب مشکلات درهنگام خالکوبی گردند  خونریزی بیشتر صورت گرفته  و هیماتوم در هنگام خالکوبی ایجادگردد از جانب دیگر پروسه مراقبت از ناحیه خالکوبی و التیام طولانیتر خواهد بود

  تداوی :

  .تداوی مشکلات که از سبب خالکوبی ایجاد میکردد بستگی به نوع عکس العمل و مشکلی دارد که توسط خالکوبی ایجاد گردیده البته بیشترین کسانی که خالکوبی مینمایند بعد از مدتی ازین عمل شان نادم میباشند که میتواند خالکوبی را تا با استفاده از لیزر ازبین برد.

  مطالب دلچسب بیشتر