جستجوی این وبلاگ

(Erythema ab igne) اریتیما اب ایگنه

یک حالت حالت جلدی است که در اثر تماس طولانی مدت به شعاع انفرا رد بشکل حرارت ایجاد میگردد این حالات نزد کسانی که نزدیک بخاری های چوبی ،گازی و برقی … به مدت زیاد مینشینند، از کمبل و دوشک برقی با حرارت بلند و مشکوله آب داغ استفاده میکنند و حتی با گذاشتن لپ تاب بالای رانها نیز این حالت گزارش شده است.

اعراض و علایم اریتیما  آب ایگنه  چیست و کیها مساعد به مصاب شدن به آن میباشند؟
تماس کوتاه مدت به حرارتی که پاینتر از گرمایی باشد که سبب سوختگی نمیگردد در ابتدا سبب سرخی رنگ جلد به شکل شبکوی یا جال مانند میگردد که خفیف بوده و موقتی میباشد و با فشار دادن ازبین میرود و با رفع فشار دوباره ظاهر میگردد.


اما مواجه شده به حرارت به مدت طولانی سبب سرخی شدید و تغیر رنگ جلد به شکل لکه های تیره و کمرنگ شبکوی یا جال مانند گردیده و  جلد نازک گردد همچنان سطح جلد میتواند درشت گردیده و بالاخره سبب ایجاد زخم گردد بعضی از بیماران از خارش و سوزش خفیف شاکی میباشند.


موقعت ایجاد چنین مشکل جلدی نشاندهنده  محل مواجه شدن به حرارت و منع حرارتی میباشد مثلا:
۱. استفاده از مشکوله های آب داغ ، تکور نمودن با نمک … جهت تداوی درد های مزمن بدن مانند کمر دردی که بیشتر در کمر سبب ایجاد مرض میگردد.
۲. استفاده از حرارت بلند بخاری موتر و مواجه شدن ناحیه خاص بدن باین حرارت
۳. مواجه شدن وظیفوی  به منبع حرارت مانند نانوا ها ، آهنگران
۴. گذاشتن لپتاپ به مدت طولانی بالای رانها
نشستن بالای چوکی نزدیک بخاری های چوبی، گازی و برقی در دراز مدت سبب ایجاد این نرم در پیشروی ساق میگردد.

چگونه میتوان این حالت را تداوی نمود؟
در صورتیکه سرخی خفیف ایجاد شده باشد به مرور زمان سرخی از بین رفته و سبب لکه یا وداغ نمیگردد اما در صورتیکه مواجه شدن به حرارت طولانی باشد کسب ایجاد لکه های تیره شبکوی جلد شده و جلد نازک شده باشد درین صورت لکه ها شاید ازبین نرود. در صورتیکه زخمهای سطحی و سلیم ایجاد شده باشد این زخمها به مرور زمان شفا میابد اما در صورتیکه از ایجاد لکه ها سالها گذشته باشد و زخمهایی ایجاد شوند التیام  نمیابند باید با متخصص جلدی مشوره کنید چون یکی از اختلاطات این مرض سرطانها جلدی میباشد  و متخصص جلدی برای رد این احتمال شاید برای شما توصیه کند تا قسمتی از این زخم برداشته شده و معاینه پت آلوی صورت گیرد.
وقتی تنها لکه ها موجود باشد شاید متخصص جلدی برای شما دواهای بنام تریتینوین که بشکل مرهم است توصیه نموده و یا برایتان لیزر درمانی را پیشنهاد نماید اما باین تداوی بهبود نسبی در لکه ها بوجود آمده ولی شاید بصورت کامل از بین نرود.


مطالب دلچسب بیشتر