جستجوی این وبلاگ

جوانی دانه در نوزادی

جوانی دانه در نوزادیاگرچه جوانی دانه مرضیست که معمولا جوانها را مصاب میسازد اما میتواند در هر سن و سال رخ دهد و لی عموما ار ماه ششم الی ده سالگی دیده نمیشود یکی از اشکال جوانی دانه در هنگام نوزادی دیده شده بنام اکنه نوزادی یاد میشود 
علت 
علت بوجود آمدن اکنه نوزادی مانند جوانی دانه در هنگام جوانی فعالیت بیشتر غدوات چربی، بسته شدن قنات غده چربی و موجودیت میکروب های فولیکول موی و بالاخره اییجاد التهاب میباشد.غدوات چربی تحت تاثیر هورمونهای جنس اندروجن فعالیت مینمایند و این هورمونها در هنگام حیات داخل رحمی از طریق پلاسنتا عبور نموده و در جریان خون طفل چندین هفته باقی میماند و این زمانیست که یک تعداد اطفال مصاب مرض اکنه نوزادی میگردند. 
بخار های که در اکنه نوزادی بوجود مییاید مشبابه جوانی دانه بوده که شامل دانه های سرسیاه؛ دانه های سرسفید؛ پپولها یا دانه های سرخرنگ برجسته از سطح جلدو دانه پر چرک یا پستول میباشد خوشبختانه این دانه اکثرآ بدون ندبه یا داغ بهبود مییابند این دانه ها بیشتر در گونه ها یا رخسار،

زنخ و بالای بینی دیده میشوند. 
در واقعات خفیف مرضی ضرورت به درمان نداشته صرف اطمینان دادن به والدین طفل صورت میگیرد اما در حالاتی که شدید باشد میتوان از دواهای مانند اریترومایسن بنزویل پراکساید و ایزوتریتینوین با احتیاط استفاده کرد 
در حالاتی که مرض بیشتر از 6 ماه دوام نمایید باید اسبابی که سبب بلند رفتن هورمونهای مردانه یا اندروجن نزد طفل میگردد جستجو شده که ایجاب معاینات لابراتواری را مینماید.مطالب دلچسب بیشتر