جستجوی این وبلاگ

مردار دانه

مرداردانه، عفونت جلدی ساری است که معمولا سبب تولید آبله یا زخم و ارچق روی صورت ، گردن ، دستها گردیده ‏و یکی از شایعترن عفونتهای جلدی در کودکان است.

به طور کلی توسط یکی از دو باکتری : استافیلوکوکوس اورئوس و یا گروه استرپتوکوک ایجاد می شود. مرداردانه ‏معمولا کودکانرا در زمان شیرخوارگی و مکتب مصاب میسازد. اگر جلد توسط مشکلات دیگر جلدی مانند اگزما ، ‏پیچک سمی ، و گزش حشرات تحریک شده باشد احتمال ابتلا به مرداردانه را بیشتر میسازد.
بهداشت خوب می تواند در جلوگیری از مرداردانه کمک کند ،
علائم و نشانه
مرداردانه ممکن است در جلد هر جای بدن دیده شود ، اما معمولا در اطراف بینی و دهان ، دست ها ، ساعد در ‏کودکان بوجود مییاید.
انواع
دو نوع مرداردانه: مرداردانه بولوس (آبله های بزرگ) و مرداردانه غیر بولوس ( ‏‎ crusted‏ یا ارچق دار). شکل ‏غیر بولوس یا ‏crusted‏ بیشتر رایج است. این کار معمولا توسط استافیلوکوکوس اورئوس باعث میشود ، اما همچنین ‏می تواند که عفونت با گروه استرپتوکوک ایجا د می شود. شکل غیر بولوس با آبله های کوچک شروع می شود. این ‏آبله های در نهایت پاره شده و زخم های . به تدریج ، قهوهای مایل به زرد یا زرد متمایل به قهوه ای جلده را تحت ‏پوشش منطقه آسیبرامیسازد که دارای آب زدن بوده و بزودی توسط ارچق زرد رنگ مستور میگردد، و چنان بنظر ‏میرسد که با عسل پوشیده شده باشد.
مرداردانه بولوس تقریبا همیشه توسط استافیلوکوکوس اورئوس بوجود میآید و باعث آبله های بزرگتر حاوی مایع می ‏شود که ابتدا روشن بوده و سپس تیره میگردد. احتمال دارند این آبله مدت طولانی بدون ترکیدن ماندن بر روی جلد
صورت باقی ماند.‏
وقایه
با مراعات نمودن حفظ الصحه شخصی و محیطی میتوان از پیدایش مرض پیشگیری نمود کوتاه نمودن ناخن ها ‏ستحمام منظم و استعمال صابون میتوانند کمک کننده باشد چون این مرض یک مرض بسیار ساری میباشد لذا تجرید ‏نمودن اطفال مصاب در مکاتب و خانه میتواند از سایر مرض به سایر اطفال جلوگیری نماید.‏

مطالب دلچسب بیشتر