نمایش پست‌ها از مهٔ ۳, ۲۰۲۱

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

فهرست مطالب خشکی روی چیست؟ اکثرا شما شاید اطفالی را که داری لکه های سفید همراه با خشکی و پوستک شدن اند دیده باشید این حالت بنام  pityriasis alba  یاد شده و درافغانستان اکثرا بنام خشکی روی یاد میگردد . این حالت بیشتر در اطفال بین  ۳  تا  ۱۳  ساله دیده میشود در بهار و تابستان بیشتر میگردد تقریبا وقوعات انرا  ۵  طفل در هر صد طفل گزارش داده اند. به تعداد یک لکه خشکی و یا لکه های متعدد بروز نموده و میتواند خود بخودی یک تا چند ماه  یعد ازبین برود و یا هم  دوام نموده و  ماها و حتی سالها دوام یابد کمترین طول دوام انرا یک ماه و بیشترین انرا  ۱۰  سال گزارش داده اند این حالت بیشتر در جلد صورت دیده شده اما در واقعات نادر میتواند در گردن و یا دستها هم دیده شود.با وجوداینکه همه اطفال را مصاب میسازد ام نزد اطفالی که جلد تیره داشته باشند بیشتر قابل دید میباشند علت لکه سفید خشکی چیست؟ علت واقعی ان به درستی معلوم نیست بعضی ها فکر میکند این حالت ناشی از التهاب خفیف جلد یا  dermatitis  است چنانچه این لکه ها در ابتدا سرخرنگ بوده و بعد از مدت محدودی بشکل لکه های سفید و پوستک دار تبارز مینمایند . تیوری