نمایش پست‌ها از مارس ۵, ۲۰۲۱

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

عناوین  بیخ کته چیست؟  بیخ کته (که به آن فورونکل نیز گفته می شود) نوعی  از فولیکولیت عمیق باکتریایی (میکروبی شدن عمق فولیکول مو) است.  خصوصیات بیخ کته چیست؟  بیخ کته به صورت یک یا چند عدد دانه  سرخرنگ، حساس ، برجسته و پرچرک بوجود می آید.  بازرسی دقیق نشان می دهد که بیخ کته متمرکز بر فولیکول مو است.  که  بصورت یک دانه کوچک دردناک شروع شده و با مرور زمان بزرگتر و پردرد تر میگردد. و در نهایت یک دانه بزرگتر را ساخته و در سطح آن سوراخ بوجود می آید که چرا سفید رنگ از آن خارج میگردد. با خارج شدن چرک درد آن کمتر گردیده و بالاخره با بوجود آمدن داغ زخم آن التیام میابد.   در صورت وجود چندین سر ، آنرا کربونکل می نامند.  بیخ کته های بزرگ آبسه تشکیل می دهند ، که به صورت تجمع چرک زیاد در زیر جلد و عضلات  تعریف می شود.  سلولیت نیز ممکن است اتفاق بیفتد ، یعنی میکروبها به جلد و انسان تحت الجلدی اطراف بیخ کته سرایت میکنند، و ملد اطراف بیخ کته سرخ متورم و دردناک و این ممکن است باعث تب و کسالت شود.  چرا بیخ کته ایجاد می شود؟  بیشتر افراد مبتلا به بیخ کته اط نگاه جسمی سالم هستند و بهدا