نمایش پست‌ها از ژوئیهٔ ۳, ۲۰۲۰

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

گزش یا گزیدن حشرات میتواند مشکلات جلدی متعددی را که محدود به ساحه گزیده شده و یا مشکلات داخلی و عمومی را ببار بیاورد که درین بحث به مشکلات جلدی آن میپردازیم.  حساسیت جلد  حساسیت جلد به گزیدن حشرات یکی از شایعترین مشکلات جلدی گزش حشرات میباشد. این حساسیت از خارش ساحه گزیده شده در واقعا خفیف تا حساسیت های شدید پت یا یورتیکاریا تا حساسیت های شدید که سبب مرگ میگردد میتواند متفاوت باشد.  بوجود آمدن بخار های سرخ رنگ خارش دار شایعترین شکل حساسیت جلدی در مقابل نیش حشرات خصوصا کیک و پشه بوده که بیشتر نزد اطفال بوجود می آید.  پت و حساسیت های شدید در مقابل گزیدن زنبور در حالات کمی نزد بزرگسالان بوجود می آید.  سالدانه یک مشکل دیگر است با گزیدن پشه ایجاد میشود و سبب زخمی میگردد که به آهستگی و طی چند ماه بهبود میابد.  مرض لایم یکی از مشکلات جلدی دیگر است که در ناحیه گزیده شده بخار سرخ رنگ بوجود نیاید که به آهستگی بزرگی میشود.  انتقال میکروبها   اگرچه گزیدن حشرات میتواند سبب انتقال میکروبها و بوجود آمدن امراض سیستمیک مانند ملاریا، طاعون، تب راجعه و غیر گردد اما مشکلات جلدی آن مانند مردار دانه، دمل، آ
جلد مو و ناخن همیشه در حال تجدید و نمو هستند و هر ۴۵ تا ۶۰ روز تمام حجرات جلد جای شان را به حجرات جدید میدهند و مو و ناخن همیشه در حال رشد هستند. برای سلامت جلد و ملحقات آن لازم است تغذیه مناسب داشته باشیم تا به سوء تغذی و کمبود ویتامین ها و منرالهای مورد نیاز دچار نشویم و از سلامت کامل جلد برخوردار باشیم.  بی اشتهایی و کم اشتهایی، عدم داشتن خوراک متوازن و ترس از چاقی در بسیاری حالات سبب فقدان زیر مغذی ها و حتی آمینو اسید ها شده که مشکلات جلدی زیر را ببار می آورد.  کمبود آهن کمبود آهن سبب ریزش مو، ناخن های قاشق مانند، خارش های جلدی و زرد شدن رنگ جلد میگردد. همچنان نازک شدن مو، بیحالی مو ها از علائم کمبود آهن میباشند.  منابع مهم آهن عبارت اند از گوشت، جگر، ماهی، مغزیات و سبزیجات برگ سبز مانند پالک میباشد.  کمبود ویتامین های بی B  ریزش مو، شکنندگی ناخن، زخم های دهانی، شاریدگی کنج های دهن، لکه های جلدی و جوانی دانه از جمله مشکلاتی میباشد که از فقدان ویتامین های گروپ B بوجود می آید.  میوه ها و سبزی ها منبع مهم ویتامین های بی میباشند.  ویتامین PP   پلاگرا یک مشکل مغذی است که از سبب فقدان نی