نمایش پست‌ها از فوریهٔ ۷, ۲۰۱۸

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

۱. من که بخار را نکنم جایش میماند.  نخیر در صورتیکه بخار کنده شود و یا بخار شدید باشد و تداوی نگردد جایش باقی میماند.   بخار های جوانی دانه ۲. بخار جوانے دانه را میتوان با تداوی های خانگی تداوی نمود.  بخار جوانے دانه خفیف توسط مراقبت های منظم جلد قابل کنترول میباشد. اما استفاده از دواهاے طبی بدون مشوره داکتر ،دواهاے یونانی، مواد مختلف( ماسک های میوه یی،  کریم دندان، لیمو...) بعضا میتوانند سبب عوارض ناخواسته و شدید شدن بخار های جوانے دانه گردند.  ۳. آخر نی آخر بخار جوانے دانه از بین میرود پس نیاز به تداوے نمیباشد.  بلی بخار هاے جوانے دانه از بین میرود اما داغها و لکه هاے آن میتوانند سالها باقی بمانند. پس بخاطر جلوگیری از داغ جوانے دانه لازم است جوانے دانه تداوی گردد. همچنان موجودیت بخار های جوانی دانه در بهترین سن شخص که آرزو دارد جلد زیبا و پاک داشته باشد میتواند سبب استرس و از دست رفتن اعتماد به نفس او گردد.  ۴. اگر خوب پرهیز کنید جوانی دانه تان از بین میرود.  ‏نخیر هیچ تحقیقی تا حالا تایید کننده این حرف نیست که عامل جوانے دانه غذا باشد. بعضی