نمایش پست‌ها از فوریهٔ ۳, ۲۰۱۸

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

جلد خط مقدم دفاعی عضویت است که همیشه در  مصاف با تهدیدات کیمیاوی( مواد کیمیاوی که به تماس جلد می آیند، مواد شوینده، هوای آلوده. . ) فکتور های فزیکی ( تغیرات حرارتی، شعاع افتاب، تخریش، خراش، جروحات ...) و فکتورهای بیولوژیک( میکروبها، فنگس ها، پرازیت ها، ویروس ها...) قرار دارد.  جلد برای اینکه در این  جنگ همین سالم بماند و پیروز گردد همیشه در حال تجدید است حجرات کهنه و فرسوده جای خود را به حجرات جدید میدهند و گفته میتوانیم هر ۴۰ تا ۵۰ روز تمام حجرات جلد اپیدرم جلد تعویض میگردند. همچنان رشته های  کولاژن و لاستیک جدید ساخته شده و الهام صدمه دیده توسط MMP از بین میرود.   بناء جلد که همیشه در حال سوخت و ساز است نیاز به مواد مغذی دارد و نیاز حجرات جلد بیشتر از سایر حجرات بدن میباشد. مطالعات متعدد نشان داده است جلد ما آینه خوراک ماست و تغذیه مناسب میتواند نقش به سزایی در سلامت جلد داشته و تغذیه متوازن همراه با مراقبت های لازم جلد میتوانند تا حدود زیادی سبب سلامت جلد گردیده و از پیریزودرس جلد محافظه نماید.  امروز ما مواد بهداشتی و مانند شامپو ها و کریم های متعددی را در بازار