نمایش پست‌ها از مهٔ ۱۵, ۲۰۱۳

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

فهرست مطالب خالکوبی می تواند به  انواع مشکلات طبی منجر شود. از آنجا که در  خالکوبی نیاز به شکستن سد جلدی موجود میباشد  ممکن است خطرات بهداشتی از جمله انتانات و عکس العمل های حساسیتی را ببار آورد. اگرچه خالکوبی  مدرن با استفاده از  اقدامات احتیاطی و استفاده از سامان الات یکبار مصرف، و تعقیم کردن تجهیزات پس از هر بار استفاده وقوع  چنین خطرات راکاهش داده است. متخصصین جلدی عوارض شدید جلدی خالکوبی را مشاهده نموده و اکثر کسانی به خالکوبی مبادرت میورزند اکثرآ از عوارض جانبی خالکوبی قبل از انجام خالکوبی آگاه نمیباشند. انتانات: از آنجا که وسایل خالکوبی در تماس با خون و مایعات بدن می آیند در صورتی که وسایل  بر روی بیش از یک نفر بدون اینکه تعقیم گردند استفاده شوند ممکن است سبب انتقال  امراض ساری  شود. با این حال، انتقال انتانات هنگام خالکوبی در استودیو خال کوبی تمیز و مدرن با استفاده از سوزن های یکبار مصرف نادر است. از همین سبب است که در امریکا کسانی که خالکوبی نموده اند تا یک سال نمیتوانند خون اهدا نمایند مگر اینکه در مراکز خالکوبی که جواز فعالیت داشته و شرایط بهداشتی را که از انتقال انتانا