نمایش پست‌ها از مارس ۲۲, ۲۰۱۳

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

میخک و کالوس عبارتند  از سخت شدن و ضخیم شدن موضعی جلد ناحیه کف پا وبین انگشتان پا میباشد که در نتیجه  اعمال استرس های غیرطبیعی میخانیکی و فشار  بر روی جلد بوجود میاید. فشار های میخانیکی ، اصطکاک و تحمل وزن بالای بارزه ها استخوانی نزد اشخاص مستعد و یا با پوشیدن کفشهای  نامناسب سبب ضخیم شدن جلد با تکثر بیشتر حجرات ناحیه صورت میگیرد و یک رول تطابقی داشته تا جلد بتواند بخوبی فشار و وزنی را که بالایش وارد میشود تحمل کند. وقوعات : 65 مرد از هر هزار نفر  و 91 خانم از هر هزار نفر مصاب میخک و یا کالوس میباشند. عوامل  استرس های غیرطبیعی میخانیکی: عوامل درونی : سوء شکل استخوانهای انگشتان پا برجسته بودن بارزه های استخوانی . عوامل بیرونی :   (کفش تنگ ، بی نظمی در داخل کفش، پوشیدن کفش بدون جوراب یا فعالیت های فزیکی زیاد). فرق بین میخک و کالوس  1 . محل بوجود آمدن ·          - کالوس callus یا پینه یک اندفاع جلدی سخت ضخیم و   hyperkeratotic با قاعده گسترده یا منتشر با حاشیه معمولا قاطع میباشد که انرا از جلد سالم تفریق میکند. و ناشی از فشار یا مالش بر روی نواحی پا که معمولا وزن بدن را  تحمل مینمایندم