نمایش پست‌ها از دسامبر ۲۸, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

جلد خوب با نبودن چین و چروک، غیر قابل دید بودن منافذ جلدی، و نداشتن   دانه های سرسیاه و دانه های جوانی دانه و جلد   شفاف بدون لکه مشخص می شود. جلد خوب یک فرآیند زندگی سالم است، هر چند برخی از افراد برای داشتن جلد خوب به صورت ارثی مستعد میباشند. برای دیگران، انتخاب شیوه خوب زندگی مانند رژیم غذایی متوازن ، مراقبت منظم جلد و نظافت خوب می تواند نقش عمده ای در حفظ سلامت جلد و ظاهرآنها بازی کند. 1. حجرات جلد بصورت متداوم در حالت تکثر و تجدید بوده حجرات کهنه جلد بعد از گذشتن مراحل خاصی به پختگی رسیده حجرات مرده سطح جلد را تشکیل و بالاخره از سطح جلد جدا گردیده و توسط حجرات جدید جاگزین میگردند پس برای سلامت جلد به تغذی متوازن ضرورت داریم   که حاوی پرویتنها ، ویتامینها، منرالها و به اندازه متوسط شحم باشد.   خوردن سبزیجات و میوه ها،