نمایش پست‌ها از مهٔ ۳۰, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

در برسی که در باره استعمال آفتاب به ابتکار صفحه بهداشت جلد در فیسبوک راه اندازی شده بود و در آن در حدود 94 اشترک کننده به سوالی که  آیا شما از ضد آفتاب بصورت مرتب استفاده مینمایید؟ جواب داده بودند دریافت گردید که : 32.9 فیصد اشتراک کنندگان همیشه از ضد آفتاب استفاده مینمودند.                      34.04  فیصد اشتراک کننده گان  هرگز از ضد آفتاب استفاده نمی نمودند.  با وجود اینکه تعداد کمی از بینندگان صفحه بهداشت جلد در این سوالنامه اشتراک کرده اند اما نتایج این سوالنامه نشان میدهدکه: ·           از 825 عضو صفحه صرف 94 (11.39  (% . آنها به سوالنامه پاسخ داده اند که نشاندهنده عدم علاقمندی آنها به سهم گیری مسایل  تحقیقی و همگانی میباشد ·           تعداد کمی از اشخاص 32.9 فیصد از ضد آفتاب بصورت منظم استفاده مینمایند ·           ولی بیشترین اشخاص یا از ضد آفتاب هیچ استفاده نمینمایند و یا بصورت غیر منظم  وگاهگاه استفاده مینمایند که آنها در  معرض خطر ابتلا به پیری زودرس جلد ،  لکه های جلدی و سرطانهای جلدی  میباشند. ·           این برسی در بین مشترکین فیسبوک و صفحه بهداشت جلد ک