نمایش پست‌ها از مهٔ ۹, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

لیزر چیست؟ لیزر LASER   یک نامیست مشتق شده از کلمات L ight A mplification by S teimlation of E mission and R adiation      میبا شد و عبارت از نور تقویه شده با انتشار تشعشع.   اکثرآ لیزر توسط عده یی   اشتباهآ لایزر تلفظ   گردیده   که از آن کلمه lyser   برداشت میگردد که به معنی لیز کننده یا تخریب کننده میباشد که لیزر بان ارتباط ندارد. لیزر در حقیقت شعاع نوریست با طول موجه واحد مثلآ 585 ، 632 ، 1064 و غیره و که ساختماانهای خاصی را در جلد هدف قرار داده و سبب تخریب آن میگردد و قتی نور به جلد میرسد میتواند از سطح جلد انعکاس نموده و دوباره برگشت نماید، در سطح جلد انتشار نماید و یا تو سط حجرات جلد جذب گردد جذب شدن نور توسط حجرات سبب عکس العمل های کیمیاوی نوری ( phoyochemical reaction )   عکس العمل های   حرارتی نوری( phototherm reaction ) گردیده و سبب   بلند رفتن درجه حرارت این حجرات و بالاخره سبب از بین رفتن آن میگردد.پس جهت تاثیرات لیزر   شعاع لیزر باید توسط مواد خاصی در جلد جذب گردیده و عکس العمل های فوق در آن رخ دهد تا نتایج مطلوب بدست آید. در جلد عموما چهار چیز مورد هدف قرار م