نمایش پست‌ها از اکتبر ۲۳, ۲۰۱۱

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

با وجود انکه نظافت ، شستن و شامپو نمودن مو های جز لازمی برای داشتن موی آیدال میباشد اما جهت داشتن موهای زیبا ضرورت به تغذیه سالم و متوازن داریم تا تمام مواد مغذی که برای رشد سالم مو ها ضرورت است توسط این غذا ها تهیه گردد . مو ها تقریبآ 0.3 ملی متر در یک روز و یا یک سانتی متر در یک ماه رشد و نمو دارند که این رشد موها و در اثر انقسام حجرات اساسی  stem cells  مو ها صورت گرفته طوریکه با انقسام متداوم این حجرات و رسیدنشان به پختگی سبب تولید رشته مو ها میگردند و رشته مو در حقیقت همان مجموعه از حجرات پخته و مرده اند چون این حجرات بصورت متداوم در مرحله رشد شان که 3 الی 5 سال دوام مینماید انقسام نموده و حجرات جدید را میسازند بنآ به مواد مغذی بیشتری ضرورت دارند تا بتوانند موهای سالم را تولید نمایند البته هر پیاز یا فولیکول موبعد از مرحله نشونما که 3 الی 5 سال دوام میابد دارای یک دوره استراحت 3 ماهه و یک دوره انتقالی 2 هفته یی بوده که دوباره فعال وگردیده و مورا تولید مینماید . کارشناسان مو و تغذیه می گویند هرگزبدون توجه به آنچه که می خورید نمیتوانید دارای مو های ضخیم و سالم باشید اما یک رژ