پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

لکهای نصورای رنگی است که اکثرا در تنه بصورت ولادی موجود میباشد درصورتی که این لکه های کمتر از 6 عدد باشد نارمل بوده و مشکلی را به بار نمیاورد ولی در صورتی که بیشتر از 6 عدد بوده و اندازه آن بزرگتر از 5ملی متر در قبل از جوانی و 15 ملیمتر در هنگام و بعد از جوانی باشد اکثرا علامه مرض ارثی بنام نیوروفیبروماتوزیس میباشد. البته امراض دیگری نیز وجود دارد که در آن اینگونه لکه ها دیده میشود مانند McCune-Albright syndrome Silver-Russell syndrome Ataxia telangiectasia Bloom syndrome Basal cell nevus syndrome Gaucher disease Chiak-Higashi syndrome Hunter syndrome Maffucci syndrome Multiple mucosal neuroma syndrome Watson syndrome خوشبختانه سندروم های فوق بسیار نادر بوده و اکثرآ این لکه ها سیر سلیم داشته و همرا با مصابیت اعضاء داخلی توام نبوده و   صرف یک تغیر رنگ جلد باشد. این طفل مصاب یک عدد Café au Lait Macule   بوده که شکل ظاهری آن بسیار مشابه به نقشه آفغانستان میباشد که امیدوارم یک Café au Lait Macul مجزا بوده وتوام با مصابیت اعضاء داخلی نباشد.
لکهای نصورای رنگی است که اکثرا در تنه بصورت ولادی موجود میباشد درصورتی که این لکه های کمتر از 6 عدد باشد نارمل بوده و مشکلی را به بار نمیاورد ولی در صورتی که بیشتر از 6 عدد بوده و اندازه آن بزرگتر از 5ملی متر در قبل از جوانی و 15 ملیمتر در هنگام و بعد از جوانی باشد اکثرا علامه مرض ارثی بنام نیوروفیبروماتوزیس میباشد. البته امراض دیگری نیز وجود دارد که در آن اینگونه لکه ها دیده میشود مانند McCune-Albright syndrome Silver-Russell syndrome Ataxia telangiectasia Bloom syndrome Basal cell nevus syndrome Gaucher disease Chiak-Higashi syndrome Hunter syndrome Maffucci syndrome Multiple mucosal neuroma syndrome Watson syndrome خوشبختانه سندروم های فوق بسیار نادر بوده و اکثرآ این لکه ها سیر سلیم داشته و همرا با مصابیت اعضاء داخلی توام نبوده و   صرف یک تغیر رنگ جلد باشد. این طفل مصاب یک عدد Café au Lait Macule   بوده که شکل ظاهری آن بسیار مشابه به نقشه آفغانستان میباشد که امیدوارم یک Café au Lait Macul مجزا بوده وتوام با مصابیت اعضاء داخلی نباشد.
لکهای نصورای رنگی است که اکثرا در تنه بصورت ولادی موجود میباشد درصورتی که این لکه های کمتر از 6 عدد باشد نارمل بوده و مشکلی را به بار نمیاورد ولی در صورتی که بیشتر از 6 عدد بوده و اندازه آن بزرگتر از 5ملی متر در قبل از جوانی و 15 ملیمتر در هنگام و بعد از جوانی باشد اکثرا علامه مرض ارثی بنام نیوروفیبروماتوزیس میباشد. البته امراض دیگری نیز وجود دارد که در آن اینگونه لکه ها دیده میشود مانند McCune-Albright syndrome Silver-Russell syndrome Ataxia telangiectasia Bloom syndrome Basal cell nevus syndrome Gaucher disease Chiak-Higashi syndrome Hunter syndrome Maffucci syndrome Multiple mucosal neuroma syndrome Watson syndrome خوشبختانه سندروم های فوق بسیار نادر بوده و اکثرآ این لکه ها سیر سلیم داشته و همرا با مصابیت اعضاء داخلی توام نبوده و   صرف یک تغیر رنگ جلد باشد. این طفل مصاب یک عدد Café au Lait Macule   بوده که شکل ظاهری آن بسیار مشابه به نقشه آفغانستان میباشد که امیدوارم یک Café au Lait Macul مجزا بوده وتوام با مصابیت اعضاء داخلی نباشد.
ین روزها چیزی که بیشتر از دختر خانمها به آن علاقمند شده اند و در باره آن صحبت میکنند و فکر میکند بهترین روش مراقبت جلدمیباشد استعمال ماسکهای میوه یی میباشد.  آ یا استعمال ماسکاها میوه ای واقعآ برای جلد مفید است و اگر است فواید آن چیست؟ طبقه سطحی  جل که بنام اپیدرم یاد میشود حاوی چهار طبقه حجرات بود که بمرور زمان حجرات طبقه عمیق با پختگی رسیده و و بطرف بالا صعود نموده و بالاخره حجرات سطحی جلد که حجرات مرده و سخت و غیر قابل نفوذ را میسازند که به جلد مقاومت دارده از نفوذ پذیری میکروبها و مواد مضره ممانعت نموده و ضرباتیرا که به  جلد وارد میگردد کاهش میدهد همچنان لایه غیر نفوذی را میسازد که صرف مواد شحمی ( کریمها، مواد روغنی و پماد ها) را اجازه عبور میدهد و از ضایع شدن آب جلد نیز ممانعت بعمل میاورد ضمنآ یکی از وظایف جلد وظیفه منعوی یا barrier function جلد میباشد که مانند یک مانعه قوی عمل نموده و از دخول و خروج مواد از طریق جلدی جلوگیری مینماید  آ یا جلد با داشتن چنین موانعی اجازه میدهد که ویتامین ها و یا سایر مواد مفیده میوه ها از جلد عبور نماید؟ نخیر جلد سال
اکثرآ در ارایشگاها و بصورت انفرادی یا تو سط الات مخصوص صورت میگیرد و اکثرا گفته میشود که مساژ نمودن صورت سبب بهتر شدن جریان خون به جلد گردیده و پروسه ساخت و ساز اسناج ج لدی را بهتر ساخته و برای جلد مفید میباشد حالانکه درفواید مساژ بر جلد مبالغه صورت گرفته و درای فواید زیادی بالای جلد صورت نمیباشد. حتی در صورتیکه مساژ های شدید و با فشار زیاد صورت گیرد سبب بدتر شدن چین و چروک روی میگردد. مساژ صورت میتواند تاثیرات موقتی در ازبین بردن خستگی و سپسازم عضلات صورت و دور چشم داشته و اثرات مفیدی روی سردردی تنشنی داشته و به شخص احساس /ارامش روحی بدهد اما این تاثیرات موقتی بوده و بزودی ازبین میرود. ما همیشه توصیه میکنیم که از هرگونه کشیدن شدید جلد خوداری کنید کشش مستمر جلد صورت سبب شل شدن الیاف الاستیک که نقش مهم در خاصیت کششی جلدی دارد گردیده و چین و چروک روی را بیشترمیسازد. از نظر متخصصین جلدی مساژ دادن دورانی جلد روی صرف نزد مریضان روزاسیا ( سرخی و سوزش ) روی که سبب تورم روی گردیده باشد استطباب دارد.
تينيا ورسيكلور يك مرض مزمن و خفيف جلدي ميباشد كه توسط malasazia fufur كه يك نوع ايست ميباشد بوجود ميايد ايست ها yeasts انتانات فنگسي اند كه  بر روی جلد همه ما بصورت نارمل زندگي نموده وسبب مرض نمي گردند   وقتی که رشد ايست ها  خارج از کنترل گردد ،فرد می تواند به یک مرض جلدی به نام تنیا ورسیکالر مصاب گردد . تنیا ورسیکالر مرض ساري نیست . شما تنیا ورسیکالر  را از شخص دیگری اخذ نكرده و  آن را به کسی ديكري نميتوانيد سسرايت دهيد .. اين مرض یکی از شایع ترین امراض جلدی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان ميباشد . افرادی که در مناطق گرمسیری زندگی می کنند و يا شغلي دارند كه بيشتر عرق مينمايند و هواي محل كار شان گرم ميباشد ممکن است در طول سال از عود مجدد تنیا ورسیکالر شاكي باشند در مناطق سرد سير اكثرا مرض در هواي گرم بهار و تابستان عود مينمايد . اولین علامه  تنیا ورسیکالراغلبا لکه های جلدی ميباشد   كه داراي خصوصيات ذيل ميباشد : ·         لكه هاي جلدي  سفيد تر  (که گاهی تیره تر) از جلد اطراف است . رنگ لکه ها می تواند، سفید،احمراري، قهوه اي مایل به زردويا  قهوه ای باشد ·         لكه هاي جلدي  می
حلقه سیاه دور چشم عبارت از بوجود آمدن حلقه نصواری رنگ در اطراف چشم میباشد که سبب مشکلات زیبایی گردیده و اکثرآ مریضان از آن رنج میبرند. مرض بیشتر نزد خانمها دیده می شود ولی وقوعات نزد ذکور نیز نادر نیست. علتهای حلقه سیاه دور چشم  با وجود آنکه اسباب مختلف در بوجود آوردن مرض ذیدخل میباشد اما در یک تعداد موارد علت آن نامعلوم بوده وبا آنهم یک یا تعداد زیادی از اسباب ذیل در تظاهر مرض ذیدخل دانسته میشود: ۱· مرض بشکل ارثی و فامیلی در یکتعداد اشخاص بوجود مییاید. ۲· بعد از ضربه یا تصادم اشیا به اطراف چشم. ۳· اخذ بعضی از دوا ها مانند minocyclinو chloroquin . ۴· تماس با مواد کیمیاوی مانند مرکبات نقره و غیره ۵· بعد از امرض التهابی جلد پلکها. ۶· بعد از امراض شدید مانند هیپاتیت ملاریا , محرقه و غیره ۷· امراض کبدی خستگی شدید و طولانی مدت عضلات اطراف چشم مانند مطالعه زیاد, دیدن تلویزیون, کمپیوتر و غیره. ۸· بیخوابی دوامدار و یا خواب ناکافی و نارام. ۹· ضعیفی عمومی بدن ۱۰· سینوزیت ۱۱· تنش های روانی واضطراب. ۱۲· سردردی های شدید و دوامدار. تداوی ۱· از فکتور های
مو های اضافی هیرسوتیسم یا موهای اضافی عبارت است از رشد بیش از حد مو هاي ضخیم و تاریک در نواحي که در آن رشد مو در خانم ها معمولا بسیار ناچیز است و یا موجود نميباشد تعریف شده است. چنین رشد موهای بدن معمولا در نواحی که رشد مو وابسته به هورمونها میباشد صورت میگیرد مانند صورت، قفسه سینه ، و حلیمه پستان. که باید از  hypertrichosis  فرق گردد که در آن رشد مو وابسته به هورمونهای مردانه نبوده و رشد موی بصورت عمومی در تمام بدن رخ داده و یا بصورت موضعی در یک ناحیه خاص بدن بوجود مییاید. در اغلب موارد هیرسوتیسم بیماری سلیم است و عمدتا سبب نگرانی از نظر زیبایی میگردد با این حال بیماران مبتلا به هیرسوتیسم ممکن است نشانه بیماری زمینه ای جدی تر مانند سرطان تخمدان یا آدرنال داشته باشند خوشبختانه این اختلال بسیار نادر است. مو های اضافی صورت پاتوفیزیولوژی هیرسوتیسم می تواند ازسبب بلند بودن غیر طبیعی هورمونهای آندروژن ( هورمونهای مردانه) و یا حساس بودن بیشتر فولیکول مو در مقابل هورمونهای مردانه یا اندروجن ایجاد گردد افزایش هورمونهای مردانه یا اندروجن دارای سه میکانیزم میباشد ک
افواه: جوانی دانه مرضیست غیر قابل تداوی. حقیقت: جوانی دانه مرضیست خود شفا که حتی بدون تدوای هم مریض با گذشت زمان بهبودی میابد. اما این مریضی قابل تداوی بوده و لی به مدت زمان مدیدی جهت تداوی ضرورت میباشد و مریض باید ادویه توصیه شده اش را بصورت منظم تحت نظر متخصص جلدی استفاده نماید.تداوی جوانی به منظو ر جلوگیری از داغ یا سکار جوانی دانه ضروریست افواه: جوانی دانه بعد ازازدواج بهبود میابد. حقیقت: جوانی دانه هیچ ارتباطی به عمل ازدواج ندارد و ازدواج هیچ تاثیری به جوانی دانه ندارد اما چون عمل ازدواج در سنی صورت میگیرد که معمولآ جوانی دانه بهبود میابد چنین فکرمیشد که ازدواج سبب بهبود جوانی دانه گردیده باشد که هیچ بنیاد علمی ندارد. افواه: جوانی دانه با اخذ بعضی ازغذا ها تشدید میگردد. حقیقت: گذارش های ضد و نقیض در این ضمینه به نشر رسیده که گاهی تشدید جوانی دانه با غذا تثبیت یا رد گردیده اند، در تحقیقات اخیر نشان داده شده است که مواد غذایی با اندکس قندی بالا و با تحریک افراز هورمون insulin like growth factor و تحریک غدوات چربی ساز میتوانند سبب افزایش تولید چربی جلد و تشدید جوانی دانه گردند همچنا
ریزش موی موی سر تو سط پیاز یا فولیکول موی که در طبقه درم جلد قرار دارد ساخته میشود بصورت نارمل همیشه 5الی 10 فیصد این فولیکولها در حالت استراحت و 90 الی 95 فیصد آن در حالت فعالیت بسر میبرند. هر پیاز مو دارای مرحله استراحت 2الی 3 ماه بوده که در این مدت مو ها میریزند. و بعد از این مدت دوباره به فعالیت آغاز مینمایند. مدت فعالیت آنها 3 الی 5 سال میباشد البته بعداز این مرحله یک مرحله بین البینی یا انتقالی و جود داشته که تقریبآ دو الی سه هفته دوام مینماید و مو ها از حالت فعالیت به حالت استراحت میروند. این سیکل بصورت متناوب صورت میگیرد وسبب میگردد که یکتعداد موها بصورت نارمل وبصورت روز مره بریزند تعداد ریزش موی درفرد نارمل 50 الی 100 عدد دریک روز بوده و در صورت شستن مواین تعداد بیشتر میگردد. علت ریزش مو بسیار زیاد بوده ذیلآیک تعداد آنها که بیشتر معمول میباشد ذکر میگردد. 1. ارثیت 2. کمخونی آهن وفقدان زینک ... 3. اخذ بعضی از دوا ها 4. کشش بیش از حد مو ها 5. سیبوریا یا چرب بودن بیش از حد جلد و مو 6. سترس ها یا تشوشات روانی شدید 7. ر یزش موی بصورت فصلی 8. ریزش موی سه ماه بعد از ولادت 9. م
هميشه شنيده ايم  که ورزش برای قلب، ریه ها و فعاليت هاي ذهنی  فوق العاده مهم است.امادر  اینجاما ميخواهيم تا در رابطه به اثرات مفيد ورزش بالاي سلامت جلد بحث نمايم. اگر شماامراض جلدی مانند آکنه، روزاسه، یا پسوریازیس،داريد ممکن است نیاز به مراقبت ویژه براي محافظت جلدتان در حال ورزش داشته باشد. اما اجازه ندهید که مشکلات جلدی شما مانع فعال بودن  تان گردد . ورزش نمودن با افزایش جریان خون، کمک می کند تا حجرات جلد را بهتر تغذیه وبه آنها بيشتر اكسيجن برسا ند لذا براي سلامت جلد داراي رول بسا ارزنده ميباشد. در حال ورزش کردن حرکات قلب سریع و جریان خون قوی گردیده و خون حامل اکسیژن و مواد مغذی به حجرات در سراسر بدن، از جمله جلد بيشتر جريان مينمايد، جریان خون علاوه بر فراهم کردن اکسیجن و مواد مغذي به جلد  در حمل وانتقال مواد زائد، از جمله رادیکالهای آزاد، از حجرات جلد نیز کمک می کند تا انها بيشتر خارج گردند.  برخی ها كه ادعا دارند ورزش سبب خنثي نمودن مواد توكسيك جلد ميگردد  در حاليكهاين عقيده نادرست بوده  خنثی سازي سموم عمدتا به جگر تعلق دارد. اما جريان بيشتر خون كه در هنگام ورزش نمودن ايجا
سگرت کشیدن علت مهم قابل پیشگیری مرگ در ایالات متحده امریکاست. این عادت که اعتیاد آور است به شدت با بیماری های شدید داخلی از جمله سرطانها ، بیماری ریوی یا شش ها ، و بیماری های قلبی رگهای خون همراه میباشد. سگرت همچنین دارای تظاهرات جلدی و یا خارجی نيز میباشد. آگاهی از تظاهرات جلدی از سگرت کشیدن می تواند سبب ایجاد انگیزه مهمی برای اقدام افراد و برای ترک سگرت باشد. دود سگرت حاوی بیشتر از 4000 ماده کیمیاوی میباشد که بیشتر از 60 نوع آن مواد سمی و سرطانزا میباشد . مشکلات جلدی از اثر سگرت کشیدن مشکلات جلد ی   سگرت تمام اعضا و ارگانها بدن را متاثر میسازد و جلد نیز از این تاثیرات مبرا نخواهد بود دود کردن سگرت سبب خشک و خشن شدن جلد گردیده و سبب خراش های جلدی و ترکهای جلدی میگردد درنتیجه سبب پیری زود رس جلد میگردد و جلد اشخاص سگرتی نشر به سن وسال شان پیر تر به نظر میرسند سگرت کشیدن سبب میگردد تا جریان خون به جلد کاهش یافته و رسیدن مواد غذایی و اکسیجن به جلد کاهش یابد.خاصیت الاستیکی جلد کاهش میابدو سبب ظهور چین و چروک جلدی یا چملکی های زود رس جلد میگردد سگرت بر جلد تاثیر زیاد دارد و