نمایش پست‌ها از ژوئن ۱۴, ۲۰۲۰

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

     صابون و مایع دستشو هر دو در تمیز نمودن جلد دست و پاک نمودن باکتری ها و ویروس بصورت یکسان موثر هستند، و درین روز ها بخاطر جلوگیری از آلوده شدن با ویروس کرونا بسیار استفاده میگردند.        مایع دستشو با داشتن مرطوب کننده جلدی کمتر جلد دست تانرا خشک نموده و تقریبا عاری از میکروب میباشد‌. در حالیکه صابونها جلد دست را بیشتر خشک نموده و  بالای آنها ممکن است میکروبها موجود باشند.       با وجود اینکه تعداد زیاد باکتری ها بعد از شستن دستهای آلوده بروی صابون باقی میماند اما تحقیقات متعددی وجود دارد که صابون آلوده با میکروب سبب انتقال امراض نمیگردد.        تحقیقی که در سال ۱۹۶۶ انجام یافت دست یک شخص را با ۵ میلیارد باکتری آلوده نمودند و بعدا برایش گفتند با صابون دست خود را بشوید،  متعاقبا با استفاده از همان صابون شخصی دوم دست خود را شست و وقتی از دست شخص دوم نمونه برداری شد هیچ باکتری مضر روی دستش موجود نبود.        چنین تحقیقاتی در سالهای ۱۹۸۰ و همچنان ۲۰۰۶ نیز انجام یافت که دریافت های مشابه داشتند. درین تحقیقات با وجود اینکه بالای صابون موجودیت میکروبها تایید گردیده بود. ولی به شخص دوم انت