نمایش پست‌ها از مارس ۲۶, ۲۰۱۹

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

خارش سر یک از مشکلات جلدی، جلد سر میباشد که از لحاظ جسمی و روحی ناراحت کننده میباشد. خارش سر بنابر عوامل مختلفی ایجاد میگردد که عمده ترین آنها قرار زیر است.  ۱. تشویش ها و ناراحتی های روانی  ۲. سبوسک شدید سر  ۳. حساسیت های جلدی پوست سر مخصوصا به رنگ مو کوبا با ژل مو، روغن مو، تافت و غیره چیز هایی که به مو ها و پوست سر استفاده میگردد.   ۴. امراض جلدی پوست سر مانند سوریازس، سیبوریک درمتیت، لیکن پلانوس... ۵. مصاب شدن به شبش سر  ۷. کمخونی های، مشکلات غده تایراید و  مشکلات کلیوی و کبدی  ۸. عدم شستشوی منظم مو ها و یا استفاده از شامپو های نامناسب و یا شستن بیش از حد مو ها برای کنترول خارش سر چه باید کرد؟  ۱. بصورت منظم موی های تانرا بشویید حد اقل دو تا سه بار در هفته مو های تانرا با شامپو بشویید. شستن بیش از حد مو ها هم سبب خشکی پوست سر و خارش ام میگردد.  ۲. از شامپوی استفاده کنید که مطابق موی تان باشد.  ۳. اگر خارش سر تان بعد از استفاده از رنگ مو بوجود آمدن هیچگاه بدون مشوره با داکتر جلدی از رنگ مو استفاده نکنید.  ۴. تشویش نکنید و کوشش نکنید سر تانرا زیاد بخارید
خارش سر یک از مشکلات جلدی، جلد سر میباشد که از لحاظ جسمی و روحی ناراحت کننده میباشد. خارش سر بنابر عوامل مختلفی ایجاد میگردد که عمده ترین آنها قرار زیر است.  ۱. تشویش ها و ناراحتی های روانی  ۲. سبوسک شدید سر  ۳. حساسیت های جلدی پوست سر مخصوصا به رنگ مو کوبا با ژل مو، روغن مو، تافت و غیره چیز هایی که به مو ها و پوست سر استفاده میگردد.   ۴. امراض جلدی پوست سر مانند سوریازس، سیبوریک درمتیت، لیکن پلانوس... ۵. مصاب شدن به شبش سر  ۷. کمخونی های، مشکلات غده تایراید و  مشکلات کلیوی و کبدی  ۸. عدم شستشوی منظم مو ها و یا استفاده از شامپو های نامناسب و یا شستن بیش از حد مو ها برای کنترول خارش سر چه باید کرد؟  ۱. بصورت منظم موی های تانرا بشویید حد اقل دو تا سه بار در هفته مو های تانرا با شامپو بشویید. شستن بیش از حد مو ها هم سبب خشکی پوست سر و خارش ام میگردد.  ۲. از شامپوی استفاده کنید که مطابق موی تان باشد.  ۳. اگر خارش سر تان بعد از استفاده از رنگ مو بوجود آمدن هیچگاه بدون مشوره با داکتر جلدی از رنگ مو استفاده نکنید.  ۴. تشویش نکنید و کوشش نکنید سر تانرا زیاد بخارید