نمایش پست‌ها از ژوئیهٔ ۳۰, ۲۰۱۸

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

مویرگها جلدی telangectasia چیست؟  رشد و توسع غیر نارمل رگهای تحت الجلدی که قابل رویت باشند. مویرگها چرا بوجود می آیند؟  رشد مویرگها در جلد بنابر دلایل مختلفی بوجود می آیند که موارد زیر را شامل میشوند:  ۱. استفاده از کریمهای کورتیکواستروئید قوی مانند بتامتازون، کلوبتازول، هلوبتازول، مومتازون... در جلد روی  ۲. معروض شدن زیاد به شعاع افتاب خصوصا کسانی که جلد بسیار روشن دارند.  ۳. ارثیت  ۴. بدون دلیل واضح  ۵. امراض جلدی مانند روزاسیا، لوپوس اریتیماتوزیس، کوشینگ سندرم،  رادیو تراپی و کیموتراپی،  ۶. سگرت کشیدن  کدام قسمت های بدن مصاب مویرگها میگردند؟  مویرگها در تمام قسمت های بدن میتوانند ایجاد گردند اما بیشتر در وجه بوجود می آیند.  مویرگها چگونه به نظر میرسند؟  مویرگهای جلدی بشکل خطوط سرخرنگ و شبکه یی بیشتر در کناره های بینی، گونه و اطراف لبها دیده میشوند. نزد بعضی کسانی که مصاب روزاسیا باشند بر علاوه مویرگها سرخی روی و تورم نیز موجود بوده و مریضان از احساس گرم شدن جلد در هنگام مواجه شدن به حرارت زیاد، آفتاب و یا گرفتن غذا های تند و تیز شاکی میباشند.  چگ