نمایش پست‌ها از ژوئن ۲, ۲۰۱۸

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

متخصصین جلدی باین عقیده اند که استعمال روزانه کریمهای ضد آفتاب میتواند از پیری زود رس جلد محافظت کند . عوامل پیری جلد و وقایه از آن عوامل مختلف  سبب پیری جلد میگردد یک تعداد این حالات غیر قابل اجتناب بوده و ما نمیتوانیم هیچ کاری با آن کنیم اما یک تعداد حالات را میتوان کنترول نموده و از پیری زودرس جلد در امان ماند . چیزی را که ما نمیتوانیم تغیر بدهیم بیشتر مربوط به ژن های شخص است که سبب پیری میگردد و اصطلاح طبی آن   intrinsic  aging   میباشد. و کوتاه شدت تلومیر ها رول زیادی درین نوع پیری داشته و پیری داخلی با نازک شدن جلد ایجاد خطوط جلدی و خشک شدن جلد مشخص میگردد . اما خوشبختانه ما میتوانیم بالای نوع دوم پیری جلد تاثیر گذار باشیم. محیط و اعمال روزانه ما میتواند در تسریع و یا تعویق انداختن پیری زودرس جلد تاثیر گذار باشد که این شکل پیری جلد بنام  پیری خارجی یا  ( Externsic Aging )   یاد می  گردد. عوامل مختلف سبب پیری جلد میشود با عمل نمودن نکات وقایوی  ذیل ما میتوانیم ازین شکل پیری زود رس جلد در امان باشیم اما این حالات کدام ها نه راه جلوگیری از پی