نمایش پست‌ها از مارس ۲۹, ۲۰۱۸

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

پوست ریزی یا گوشتک شدن جلد اطراف ناخن  یکی از حالات شایعی که در فصول خشک خصوصا خزان و زمستان در افغانستان دیده میشود پوستک شدن یا به قول عام گوشتک شدن جلد اطراف ناخن میباشد .  پوست شدن انگشت عواملی که سبب گوشتک شدن ناخن میگردد کدامها اند؟ ۱ .  این حالت میتواند یک مشکل عادی به سبب استفاده بیشتر از مواد شوینده مانند صابون، پودر لباس شویی، مایع ظرف شویی و غیره و حتی استفاده بیشتر از آب باشد درین صورت جلد ناخنها پوستک  پوستک شده ولی خارش و سوزش موجود نبوده و یا  میباشد . ۲ .  حالات دیگری که میتواند سبب گوشتک شدن حتی کفیدگی جلد اطراف ناخن و انگشتان گردد اکزیما یا حساسیت های جلدی میباشد که به سبب تماس با مواد حساسیتزا و یا مواد مخرش ایجاد میگردد و  میتواند همراه با خارش سوزش و آب زدن بوده و در. حالات شدید سبب کفیدگی جلد انگشتان گردد . ۳ .  جلد بعضی افراد بصورت ارثی خشک میباشد حالاتی که بنام  Xerosis  و همچنان  Ichthyosis   یاد میگردد در چنین حالات نیز گوشتک شدن ناخنها بیشتر دیده میشود .  ۴ .  هایپوتایرویدیزم یا کمکاری غده جاغور حالت دیگریست که