نمایش پست‌ها از مارس ۲۴, ۲۰۱۸

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

۱. ساحه ای را که خارش دارد سرد کنید اینکار را میتوانید با استفاده از خریطه یخ و یا تربند آب سرد اجرا کنید. ۲. از کریم های مرطوب کننده استفاده کنید کریمهای که فاقد خوشبویی باشد باید استفاده کنید. ۳. با آب سرد استحمام کنید. آب داغ شاید سبب کاهش خارش بزودی گردیده ولی بعدا جلد را بیشتر خشک و خارش دار میسازد. ۴. از مواجه شدن به شعاع آفتاب جلد تانرا محافظه کنید. ۵. از لباس های نخی و گشاد استفاده کنید. لباس های نایلونی و تنگ میتوانند سبب تخریش جلد و تشدید خارش گردند. ۶. کالامین لوشن itchclear ؛لوشن سرد کننده جلد بوده و دارای موادی میباشد که میتواند بصورت موقتی خارش را کنترول کند. شما میتوانید کالامین لوشن را در جلد تان مالش دهید. ۷. در صورتیکه شما کدام غدا خاصی خورده باشید از همان غذا پرهیز کنید. ۸. اگر شما از کدام دوا برای تداوی سایر امراض استفاده کرده باشید با داکتر معالج تان مشوره کنید شاید شاید شما با دوا حساسیت کرده باشید. بیاد داشته باشید بعضی از دوا ها ماهها بعد از استفاده میتواند سبب حساسیت گردد. ۹. گاهی خارش های جلدی میتواند ساری بوده و از یک شخ