نمایش پست‌ها از نوامبر ۲۲, ۲۰۱۳

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

خشکی جلد یکی از مشکلات عمده مردم خصوصآ در موسم زمستان میباشد چربی جلد توسط غدوات تولید کننده چربی که بنام sebaceous gland یاد میگردد تولید میگردد درصورتی که تولید چربی توسط این غدوات بیشتر باشد سبب میگردد تا جلدی بیشتر چرب گردیده که خود برای مریضان مشکل آفرین مبیاشد در صورتی که تولید چربی توسط این غدوات کم باشد سبب میگردد تا جلد خشک و خشن بوده و سبب پوسته ریزی جلد میگردد غدوات چربی بیشتر در جلد صورت قفسه سینه و پشت شانه ها قرارد دارد و به استثنا کف دست و پا در سایر نواحی نیز به تعداد کمتر موجود میباشد در پهلوی غدوات چربی و چربی سطج جلد حجرات طبقه قرنی جلد که همان حجرات رسیده سطح جلد میباشند حاوی مقادیر زیاد کراتین میباشد که بشکل یک سد عمل نموده و و از تبخیر آب جلد جلوگیری مینماید همچنان فسفولید های موجود در دیوار حجروی کلوسترول اسید های شحمی آزاد وسیرامید موجود در این سطح جلد سبب میگردد تا از تبخیر آب جلد جلوگیری شده و جلد نرم و مرطوب باشد فکتور های مرطوب کننده طبیعی یا natural moisturizing factors عامل مهم دیگر در نگهداشت طراوت جلد و نرمی و ملایمت ان میگردد اینها با جذب رطوبت از محیط