نمایش پست‌ها از آوریل ۱۶, ۲۰۱۳

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

جلد بزرگترین عضو بدن است مساحت جلد در حدود 2 متر مربع میباشد. جلد 15٪ وزن بدن را تشکیل داده است. جلد شما دارای سه طبقه میباشد که بالترتیب عبارت انداز اپیدرم، درم و هایپودرم در جلد شما دونوع  میباشد جلد مو دار و بدون مو .  جلد ناحیه اجفان یا پلکها نازکترین قسمت جلد بوده و دارای 0.02 ملیمتر ضخامت دارد. ضخیمترین ناحیه جلد کف پا میباشد که تا دو ملیمتر ضخامت  دارد. هر انچ مربع سطح جلد شما  دارای خاصیت ار تجاعی یا کشش پذیری و مقاومت مخصوص به  خود میباشد مثلا جلد بالای بند انگشتان از جلد بطن شما درین خصوص بسیار متفاوت میباشد. در صورتیکه توسط هرعاملی طبقه قاعدوی اپیدرم جلد تخریب گردد سبب بوجود آمدن داغ یا سکار میگردد تخریب قسمتهای عمیقتر سبب ازبین رفتن مو و غدوات عرقیه و چربی میگردد. هر پیاز مو بصورت اوسط 2 الی 6 سال فعالیت داشته  که بعد از آن یک دوره استرحت دو الی سه ماهه را سپری و دوباره فعال میگردد. بصورت معمول روزانه 20 تا 100 تار پیاز مو استراحت نموده و باهیمن تعداد تار مو ریخته و دوباره رشد میکند. مو ها از پروتینی  که بنام کیراتین یاد میشود ساخته شده است. همچنان