نمایش پست‌ها از نوامبر ۱۲, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

میلیا ( دانه های کوچک و سفید رنگ جلدی اطراف چشم) چیست ؟ ملیا عبارت از سیست های کوجک کرانینی است که از سبب داخل شدن کراتین یا همان پروتین جلد در طبقه تحتانی جلد بوجود آمده و سبب تظاهر دانه های سفید رنگ تحت الجلدی میگردد که به شکل دانه های کوچک سفید رنگ در سطح جلد ( معمولا صورت) قابل مشاهده میباشد. ملیا بدو گونه میباشد 1.      ابتدایی: که بدون سبب واضح بوجود آمده و در زمان تولد یا در هنگامی جوانی بیشتر در اطراف چشم دیده میشود. 2.      شکل ثانوی: که بعد از برطرف التیام زخم های جلدی که در اثر سوختگی، امراض آبلوی جلد ، افتاب سوختگی استعمال کریمهای سترویید بصورت دوامدار( بتنویت یا بتامتازون، کلوبتازول، ترایمسینولون، نوتریتون و غیره)   ، آفتاب سوختگی ... بوجود میاید. شکل ابتدایی این دانه ها   در تمام سنین دیده شده و لی در سنین نوزادی و جوانی بیشتر   دیده میشود. در سن جوانی اینها بشکل دانه   کوچک سفید یا زرد رنگی گنبد مانند اند   که بیشتر در اطراف چشم دیده شده معمولا بدون درد خارش و سوزش بوده و یگانه شکایت مصابین آن نقص در زیبایی صورت آنها   میباشد. تعداد این دانه ها متعدد بوده و بصورت تدریجی