نمایش پست‌ها از اکتبر ۱, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

پیس یا Vitiligo ویتیلیگو، پیس ویا برص یک مرض جلدی  است که در آن لکه های جلدی سفیدرنگ در سطوح مختلف بدن ظاهر می شود. این مرض  به دنبال تخریب حجرات رنگساز  در جلد ایجاد می شود. پیس  غشاء مخاطی دهن را نیز مصاب مینماید. سبب مرض پیس چیست؟ سبب مرض بصورت دقیق معلوم  نبوده و لی در بوجود امدن مرض پیس عوامل ارثی و غیر ارثی رول دارند تیوری های زیادی در ایجاد مرض پیشنهاد شده که بصورت اجمال ذکر میگردد: 1.    پیس ممکن است یک بیماری سیستم معافیتی باشد این سیستم که عناصر بیگانه از عضویت (  مانند میکروبها، ویروسها و پرازیت ها) را شناسایی نموده وسبب از بین رفتن آنها میگردد چنین تصور میشود که در مرض پیس سیستم معافیتی وجود با حجرات رنگساز به مصابه بیگانه عمل نموده و سبب تخریب آن میگردد. 2.   عوامل ارثی و ارثیت نیز در بوجود آمدن مرض رول داشته چنانچه مرض بیشتر نزد اکسانی بیشتر  دیده میشود که اقارب نزدیک و یا والدین آنها هم مصاب مرض باشند. 3.   خود تخریبی تیوری دیگریست که در مورد علت بوجود آمدن مرض پیشنهاد شده و چنین گفته میشود که در زمان تولید رنگدانه جلد یا میلانین توسط حجرات رنگساز موادی