نمایش پست‌ها از سپتامبر ۲, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

خال های خدایی Nevus  اصطلاح طبي خال يا  Mole  بوده خال   يك حالت بسيار شایع است.كه تقریبا هر فرد بالغ دارای چندعدد آن ميباشد. بزرگسالانی که جلدروشن دارند، اغلبا داراي خال های بیشتر ميباشند.اگر شما 10 تا 40 خال بر روی جلدخود    داشته باشد. این يك حالت طبیعی است . علايم خال: خالها در ابتدا بشكل لكه هاي نصواري رنگ شروع شده  كه بنام خالهاي  juctional   ياد ميگردند كه از سبب موجوديت غير نارمل حجرات رنگساز جلد در يك قسمت خاص جلد  جايي كه طبقه سطحي جلد يا اپيدرم با طبقه متوسط جلد يا درم بوجود مييايد كه اصطلاآ آنرا از نظر هستولوژي بنام  Nests of Melanocyte      ياد مينمايند اين خال ها بمرور زمان به قسمتهاي عميقتر جلد( طبقه درم) نفوذ نموده بطرف سطح جلد نيز رشد ميكنند كه رنگ آن تيره گرديده و از سطح جلد برجسته بنظر ميرسند با نفوذ عميق تر اين خال ها ممكن رنگ خال با مرور زمان روشن شده و بالاخره برنگ جلد و يا رنگ سرخ برگردد كه اين شكل خال بنام  dermal nevus   ياد ميگردد و اندازه آن بزرگترو رنگ آن روشنتر ميباشد. خالها در بدن شما دارای این ویژگی ميباشد: 1