نمایش پست‌ها از ژوئن ۲, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

خون متشکل از پلازماو حجرات خون بوده که این حجرات در مغز استخوان تولید گردیده و داخل جریان خون میگردند حجرات خون متشکل اند از کریوات سرخ ، کریوات سفید و صفیحات دمویه. اما کمخونی بصورت عموم به حالتی گفته میشود که مقدار کریوات سرخ و یا هیموگلوبین خون پاینتر از حد نارمل باشند عواملی که سبب کمخونی میگردد میتوانداز سبب کاهش در تولید کریوات سرخ خون( کمبود فولیک اسید و یتامین بی 12 ، آهن و امراض مزمن و سزطانهای خون) افزایش در تخریب این حجرات از سبب امراض اوتوایمیون امرض ولادی چون سیکل سل انیمیا و عکس العمل های دوایی) و یا از دست دان خون در اثر صدمات، امراض معدی معایی و مزمن ولادت....) کمخونی سبب چه تغیرات جلدی میگردد. جلد:    جلد مریضان مصاب کمخونی خاسف  pale  یا زردگونه بوده بعضی از اشکال کمخونی میتواند سبب خارشهای جلدی گردد. خونیریزی های جلدی یا  petichia  نیز ممکن در بعضی از اشکال کمخونی مانند و لوکیمیا رخ دهد. موی : ریزش موی میتواند یکی از علایم مهم کمخونی بوده و حتی در صورت کم بود ذخایر آهن عضویت قبل از اینکه کمخونی بمیان آید سبب ریزش موی منتشر میگردد. موها خشک شکنند و بی جلا