نمایش پست‌ها از مهٔ ۱۵, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

نظافت جز ء ایمان و اساس حفظ الصحه جلد میباشد جلد پاک و نظیف از بیماری های میکروبی و فنگسی در امان میباشد ونشاندهنده شخصیت عالی فرد میباشد وضو نمودن بهترین شیوه شستن جلد بوده و تمامی قسمت های جلد که برهنهمیگردد و ویا برهنه میباشد در آن شسته میشود و از الودگی های هوایی و محیطی پاک میگردد. شستن عادی دست و روی طور معمول سبب پاک ساختن دستها تا مچ و روی میگردد که کافی نمیباشد. باید در شستن جلد تان حد تعادل را همانگونه که رهنمایی دینی است که خیر الامور اوسط ها مراعات شود و از افراط در شستن حذر شود خصوصا در صورتی که از صابون استفاده مینمایید نباید بیشتر از دوبار در روز از صابون استفاده و نمایید و در صورتی که جلد تان خشک باشد بعد از شستن با صابون از کریمهای مرطوب کنندهای استفاده نماید.