نمایش پست‌ها از آوریل ۲۹, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

اکثرآ در ارایشگاها و بصورت انفرادی یا تو سط الات مخصوص صورت میگیرد و اکثرا گفته میشود که مساژ نمودن صورت سبب بهتر شدن جریان خون به جلد گردیده و پروسه ساخت و ساز اسناج ج لدی را بهتر ساخته و برای جلد مفید میباشد حالانکه درفواید مساژ بر جلد مبالغه صورت گرفته و درای فواید زیادی بالای جلد صورت نمیباشد. حتی در صورتیکه مساژ های شدید و با فشار زیاد صورت گیرد سبب بدتر شدن چین و چروک روی میگردد. مساژ صورت میتواند تاثیرات موقتی در ازبین بردن خستگی و سپسازم عضلات صورت و دور چشم داشته و اثرات مفیدی روی سردردی تنشنی داشته و به شخص احساس /ارامش روحی بدهد اما این تاثیرات موقتی بوده و بزودی ازبین میرود. ما همیشه توصیه میکنیم که از هرگونه کشیدن شدید جلد خوداری کنید کشش مستمر جلد صورت سبب شل شدن الیاف الاستیک که نقش مهم در خاصیت کششی جلدی دارد گردیده و چین و چروک روی را بیشترمیسازد. از نظر متخصصین جلدی مساژ دادن دورانی جلد روی صرف نزد مریضان روزاسیا ( سرخی و سوزش ) روی که سبب تورم روی گردیده باشد استطباب دارد.