نمایش پست‌ها از مارس ۳, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

حلقه سیاه دور چشم عبارت از بوجود آمدن حلقه نصواری رنگ در اطراف چشم میباشد که سبب مشکلات زیبایی گردیده و اکثرآ مریضان از آن رنج میبرند. مرض بیشتر نزد خانمها دیده می شود ولی وقوعات نزد ذکور نیز نادر نیست. علتهای حلقه سیاه دور چشم  با وجود آنکه اسباب مختلف در بوجود آوردن مرض ذیدخل میباشد اما در یک تعداد موارد علت آن نامعلوم بوده وبا آنهم یک یا تعداد زیادی از اسباب ذیل در تظاهر مرض ذیدخل دانسته میشود: ۱· مرض بشکل ارثی و فامیلی در یکتعداد اشخاص بوجود مییاید. ۲· بعد از ضربه یا تصادم اشیا به اطراف چشم. ۳· اخذ بعضی از دوا ها مانند minocyclinو chloroquin . ۴· تماس با مواد کیمیاوی مانند مرکبات نقره و غیره ۵· بعد از امرض التهابی جلد پلکها. ۶· بعد از امراض شدید مانند هیپاتیت ملاریا , محرقه و غیره ۷· امراض کبدی خستگی شدید و طولانی مدت عضلات اطراف چشم مانند مطالعه زیاد, دیدن تلویزیون, کمپیوتر و غیره. ۸· بیخوابی دوامدار و یا خواب ناکافی و نارام. ۹· ضعیفی عمومی بدن ۱۰· سینوزیت ۱۱· تنش های روانی واضطراب. ۱۲· سردردی های شدید و دوامدار. تداوی ۱· از فکتور های