نمایش پست‌ها از مهٔ ۲۲, ۲۰۱۱

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

مواد آرایشی عبارت از مواد اند که بالای جلدی مالش شود انداخته شود ، اسپری شده و یا به نحوی از انحا تطبیق شده و سبب پاک شدن جلد، زیبا شدن و جذاب شدن جلد گردد.عمولآ مواد آرایشی و بهداشتی مختلفی توسط همه افراد استفاده میشود که جهت آرایش جلد، مو و ناخن و یا تمیز نمودن آنها ویا هم جهت حصول شفافیت و طروات جلد استفاده میگردد. مواد آرایشی و بهداشتی جلد با و جود اینکه بطور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد و لی بازهم در موارد اندکی عاری از عوارض جانبی و ناخواسته نخواهد بود. که یک تعداد آنها قرار ذیل تشریح میگردد : •  مهمترین مشکل در استفاده از مواد ارایشی و بهداشتی کیفت آن میباشد در بازار هزارها مواد آرایشی و بهداشتی از کمپنی مختلف قابل دریافت میباشد اما اینکه چه چیزی را از کدام کمپنی باید خرید و آیا این مواد آرایشی خریده شده اصلی است یا نه؟ سوالیست مشکل خصوصآ دراین وضعیتی که هیچ گونه برسی از مواد آرایشی و بهداشتی هنگام ورد به کشور و فروش آن در دکانها صورت نگرفته و حتی تا حال سیستمی تنظیم نگردیده تا از کیفیت این مواد نظارت نماید. و تاحال تعریفی که دوا را از مواد آرایشی یا  cosmetic  فرق کنند