نمایش پست‌ها از ژوئیهٔ ۴, ۲۰۱۰

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

روزاسیا یک مرض شایع جلدی میباشد که جلد روی را مصاب ساخته و بیشتر نزد خانمهای بین سنین 30 الی 50 ساله و به درجه کمتر نزد مردهاو دختران جوانتر دیده میشود مرض اکثرآ قسمت های مرکزی روی مانند رخسار یا گونه ها وبینی را مصاب ساخته ولی میتواند پیشانی, اطراف چشم را نیز مصاب سازد . روزاسیا در ابتدا مرض بشکل سرخی و احساس سوزش و گرم آمدن روی شروع گردیده که بصورت وقفوی بوده در صورت مواجه شدن به شعاع آفتاب, تحت تاثیر قرار گرفتن, خوردن غذا های داغ و مشروبات الکولی بوجود مییاید به مرور زمان مرض پیشرفت نموده و حملات مرض با د.وام بیشتر و شدت بیشتر تکرار گردیده و سرخی جلد بصورت دوامدار باقی میماند اگر تداوی مرض صورت نگیرد مرض پیشرفت نموده و برعلاوه سرخی سسوزش و گرم آمدن روی خطوط سرخرنگ تارمانند در جلد روی بوجود آمده و همچنان بخار ها ی سرخرنگ  papule  ها و دانه های چرکین  pustule  بوجود مییاد و التهاب دوامدار جلد روی سبب تورم روی میگردد . نزد مردها مرض سبب بزرگتر شدن غدوات چربی و نسج منضم گردیده که سبب میگردد تا بینی ,گوش , زنخ, پیشانی بزرگتر گردیده و سطح ان غیر منظم گردد که به آنها  phy